මිහිතලයේ පැවැත්ම සහතික කිරීම උදෙසා ගොඩනැගිලි ක්ෂේත්‍රයෙන් පරිසරයට වන  අහිතකර බලපෑම් සමනය කිරීමත්, සම්පත් කාර්යක්‍ෂමව උපයෝගී කර ගැනීමත්     ප්‍රමුඛ කරගනිමින් අද වන විට ගෝලීය මට්ටමෙන් හරිත ගොඩනැගිලි හෙවත් තිරසර ගොඩනැගිලි සංකල්පය බිහිවී ඇත.

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා‍ගේ "පුනරුදය" තුන් අවුරුදු පරිසර සංරක්ෂණ ජාතික වැඩසටහන යටතේ ප්‍රමුඛ ක්‍රියාකාරකමක් වන, පරිසර හිතකාමී ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සැකසීමේ පළමු පියවර ලෙස රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වන හරිත ගොඩනැගිලි තත්වය මැනබැලී‍මේ ක්‍රමවේදය සකස් කිරීම, අදාල අනෙකුත් ආයතනයන්හි සහයෝගයෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සිදු කරන ලදි.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවට අදාල වන මූලික ක්ෂේත්‍ර 07 ක් සැලකිල්ලට ගෙන ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ඒ අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ගොඩනැගිලි අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටියට සමගාමීව 2017 වසරේ සිට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ පරිසර හා භූ දර්ශන අංශයෙන් ගොඩනැගිලි හරිතකරණ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

EE: බලශක්ති කාර්යක්‍ෂමතාවය

නිර්මාණය

 • ආලෝකය සපයන උපකරණ කලාපකරණය
 • විදුලි උප මැනුම්
 • පුනර්ජනනීය බලශක්තිය
 • උසස් කාර්යක්ෂමතා කාර්යය සාධනය
 • විදුලි ආලෝකකරණයේ කාර්යක්ෂමතාවය
 • බලසාධක නිවැරදි කිරීම

වැඩි දියුණු කිරීම හා තත්ත්වය උසස් කිරීම

 • බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා වැඩි දියුණු කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

නිරවද්‍යතාවය මැන බැලීම සහ නඩත්තුව

 • තිරසාර නඩත්තුව

SM: තිරසාර භූමි සැලසුම්කරණය හා කළමනාකරණය

භූමි සැලසුම්කරණය

 • භූමිය තෝරා ගැනීම
 • අතහැර දැමූ භූමි (Brown field) ප්‍රතිසංවර්ධනය
 • සංවර්ධන ඝනත්වය සහ ප්‍රජා සම්බන්ධීකරණය
 • පරිසර කළමනාකරණ හා පරිසර ආරක්ෂණ සැලැස්මක් සකස් කිරීම
 • භූමියේ හරිත ආවරණ ස්ථාපනය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම

ඉදිකිරීම් කළමනාකරණය

 • ඉදිකිරීම් ක්‍රියාවලියේදී දූෂණය පාලනය කිරීම
 • ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම්හි ගුණාත්මක තත්ත්වය ලඟා කර ගැනීම
 • සේවක පහසුකම්

ප්‍රවාහනය

 • පොදු ප්‍රවාහන ප්‍රවේශ දිරිගැන්වීම සහ පෞද්ගලික වාහන භාවිතය අවම කිරීම
 • වාහන නැවැත්වීමේ ධාරිතාවය
 • වැසිජල සැලසුම් - ප්‍රමාණ සහ තත්ත්ව පාලනය
 • හරිත ආවරණ සහ පියසි
 • ගොඩනැඟිලි භාවිතකරන්නන් සඳහා අත්පොත

MR: අමුද්‍රව්‍යය හා සම්පත් කළමනාකරණය

අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සහ ප්‍රති භාවිතය

 • ද්‍රව්‍යය නැවත භාවිතය සහ තෝරා ගැනීම
 • ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද දෑ අඩංගු ද්‍රව්‍යය
 • ගොඩනැඟිලි නැවත භාවිතය

තිරසාර සම්පත් භාවිතය

 • කලාපීය ගොඩනැඟිලි ද්‍රව්‍යය භාවිතය
 • තිරසාර දැව භාවිතය

අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය

 • වැඩි හරිත අගයකින් යුතු ද්‍රව්‍යය භාවිතා කිරීම
 • ඉදිකිරීම් අපද්‍රව්‍යය කළමනාකරණය

හරිත නිෂ්පාදන

 • ශීතකාරක හා පිරිසිදුකාරක

EQ: ගොඩනැගිලි ඇතුලත පරිසරයේ ගුණාත්මකභාවය

අභ්‍යන්තර වාතාශ්‍රයේ ගුණාත්මක භාවය

 • කාබන්ඩයොක්සයිඩ් මට්ටම (CO2) අධීක්ෂණය හා පාලනය
 • ගෘහස්ත වායු දූෂක

ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වය

 • ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්ව පාලන සැලසුම් හා පද්ධතීන් නිර්මාණය කිරීම
 • වෙනස්වන වාතයේ සඵලතාවය

ප්‍රශස්ත දෘෂ්ඨි ආලෝක හා ශබ්ද මට්ටම

 • දිවා ආලෝකය
 • ලබා ගන්නා හිරුඑළියේ අධික දීප්තිය පාලනය කිරීම
 • විද්‍යුත් ආලෝක මට්ටම
 • අවට දර්ශන / බාහිර දර්ශන
 • අභ්‍යන්තර ශබ්ද මට්ටම

WE: ජල කාර්යක්ෂමතාවය

වැසි ජලය එක්රැස් කිරීම හා ජලය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය

 • වැසි ජලය එක්රැස් කිරීම
 • අප ජලය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය හා කාර්යක්ෂම භාවිතය

කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම

 • ජල මාපකය හා කාන්දු හඳුනා ගැනීමේ පද්ධතිය
 • ජල කාර්යක්ෂම මෙවලම්

IN: හරිතමය නව්‍යකරණය

 • හරිතමය නව්‍යකරණ සොයාගැනීම්

SC: සමාජීය හා සංස්කෘතිමය අනුකූලතාවය

 • සමාජීය හා සංස්කෘතිමය අනුකූලතාවයෙන් යුතු නිර්මාණකරණය
FaLang translation system by Faboba

අප හා සම්බන්ධවන්න: +94 112 87 5912 greenrating.uda@gmail.com